Balla Árpád
Történelem tankönyvei

Tankönyvek

Az új, színes általános iskolai történelem tankönyvsorozatot, az e tankönyvekhez készült munkafüzeteket és tanmeneteket a Korona Kiadó adta ki, de 2009-től a Vándordeák Kft forgalmazza.

A már évek óta forgalomban lévő, jól bevált 6. osztályos tankönyvem, az ehhez tartozó munkafüzet és olvasókönyv, valamint a Filla-féle könyvhöz készült 5. osztályos és a Závodszky-könyvhöz készült 7. osztályos munkafüzetek viszont 2007-től átkerültek a Pauz-Westermann Kiadóhoz. FIGYELEM!! FÚZIÓ MIATT A PAUZOS KÖNYVEKET 2011-TŐL A DINASZTIA TANKÖNYVKIADÓ FORGALMAZZA!

Az 5., 6.,7. és 8. osztályos témazáró feladatlapokat a GAZDÁSZ-ELASZTIK KFTadja ki és forgalmazza.


VALAMENNYI ÉVFOLYAM TANKÖNYVÉHEZ MUNKAFÜZET, (EHHEZ TANÁRI ÚTMUTATÓ); OLVASÓKÖNYV, TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK, (EZEKHEZ MEGOLDÓKULCS) VALAMINT TANMENET IS KÉSZÜLT.

9. osztály Történelem

Balla Árpád: Történelem a szakiskolák számára 9. osztály (MS-3041)

A tankönyv egyszerű szövege, az egyes leckék mértéktartó terjedelme, egész didaktikai apparátusa az adott tanulóréteg sajátosságaihoz igazodik. Teljes egészében összhangban van az OM kerettantervvel. A honfoglalástól a 19-20. század fordulójáig tekinti át a kerettanterv által előírt történelmi témákat, és tartalmazza a tantervben megjelölt állampolgári ismereteket. A legmegfelelőbb betűnagysággal nyomtatott leckékből mindössze 1-1,5 oldal a "tanulandó" szöveg. Valamennyi lecke végén 4-6 mondatos "Összegzést" talál a tanuló, ami tovább segíti a viszonylag rövid feldolgozandó szöveg megjegyzését. A tananyag feldolgozását egy-egy leckén belül számos feladat segíti. A tankönyvben mintegy 150 dokumentumértékű színes ábra teszi vonzóbbá a diákok számára a történelem tanulmányozását. A sok színes térkép jó lehetőséget ad a tanulók topográfiai készségének folyamatos fejlesztésére. A tantervi kötelező témák mellett számos érdekes olvasmányt (kiegészítő anyag) is találnak a kötetben az érdeklődőbb diákok. Az összefoglaló órák hatékony megszervezését az egyes témák végén található "Feladatok az összefoglaláshoz, készségfejlesztéshez" című fejezetek szolgálják.

Bemutató lecke - pdf

10. osztály Történelem

Balla Árpád: Társadalomismeret a szakiskolák számára 10. osztály (MS-3045)

A szakiskolák 10. évfolyamán a történelem és társadalomismeret tanórák mintegy ötven százalékát kitevő társadalomismeret tananyagát a Mozaik Kiadó - a célszerűbb használhatóság miatt - önálló kiadványban jelentette meg.

Az új kiadvány az OKM szakiskolai kerettenaterv tananyagát követi. Ugyanakkor újszerű módszertani segítséget ad a gimnáziumok és szakközépiskolák számára a tananyag feldolgozásához.

A társadalomismeret tanításának feladata elsősorban nem ismeretek átadása, hanem az állampolgári készségek és képességek kialakítása és formálása, a társadalmi kérdések iránti érdeklődés felkeltése, a társadalom életében történő tudatos és aktív részvételre történő felkészítés. E fejlesztő tevékenység csak a tanulók folyamatos bevonásával végezhető. A tanulók munkáltatásához, a tanórákon történő aktív részvételhez nyújt sokoldalú segítséget ez a kiadvány. A segédlet a legfontosabb társadami-állampolgári ismeretek feldolgozásához biztosít feladatrendszereket, kérdéseket, vitatémákat, elemzendő adatsorokat, diagramokat és színes szociofotókat. A szerző kiemelt fontosságot tulajdonít a demokratikus vita kommunikációs technikájának. A tanulók vitakultúrája különösen sokat fejlődhet az úgynevezett "ajánlott vitatémák" feldolgozása során. (Pl. Az abortusz; A cigányság; Gazdagság, szegénység; A munkanélküliség stb.) A tárgyalt témák megfelelnek a kerettantervi követelményeknek. Mind a gimnáziumokban, mind a szakközépiskolákban és szakiskolákban jó kiindulópontot és kapaszkodót jelentenek a feldolgozáshoz.

Bemutató lecke - pdf